{{ctrl.notification}}

پرواز رفت


sort sort sort زمان پرواز
sort sort sort نوع بلیط
sort sort sort ظرفیت
sort sort sort قیمت
{{flight.airelineNameF}}
update
{{flight.cobin}}
{{flight.airelineNameF}}
{{searchFlight.fromCity}}
{{flight.takeoffTime}}
{{searchFlight.toCity}}
{{flight.arriveTime}}
{{flight.flightName}} - {{flight.flightNumber}} {{flight.stops}}
{{flight.shownum}} نفر
{{flight.noeF}}
{{flight.discountprice}} تومان
{{flight.price}} تومان
{{flight.price}} تومان
پروازی با این مشخصات یافت نشد...

پرواز برگشت


sort sort sort زمان پرواز
sort sort sort نوع بلیط
sort sort sort ظرفیت
sort sort sort قیمت
{{flight.airelineNameF}}
update
{{flight.cobin}}
{{flight.airelineNameF}}
{{searchFlight.toCity}}
{{searchFlight.fromCity1}}
{{flight.takeoffTime}}
{{searchFlight.fromCity}}
{{searchFlight.toCity1}}
{{flight.arriveTime}}
{{flight.flightName}} - {{flight.flightNumber}} {{flight.stops}}
{{flight.shownum}} نفر
{{flight.noeF}}
{{flight.discountprice}} تومان
{{flight.price}} تومان
{{flight.price}} تومان
  • {{n}}
{{filtered.length}} از {{flightList.length}} فیلتر شده
پروازی با این مشخصات یافت نشد...

پرواز برگشت

پروازی با این مشخصات یافت نشد...

اطلاعات پرواز

{{flight.takeoffTime}}
flight
{{searchFlight.toCity}} {{flight.arriveTime}}
زمان رزرو :

پرواز رفت

تاریخ پرواز :
از / به : {{flight.from}} / {{flight.to}}
هواپیمایی : {{flight.airelineNameF}}
شماره پرواز : {{flight.flightNumber}}
ساعت حرکت : {{flight.takeoffTime}}
ساعت رسیدن : {{flight.arriveTime}}
نام پرواز : {{flight.flightName}}
کلاس پروازی : {{flight.stops}} {{flight.cobin}}
نوع بلیط : {{flight.noeF}}
ظرفیت : {{flight.shownum}} نفر
نرخ بزرگسال : {{flight.adultPrice/10 | fee}} تومان
نرخ کودک : {{flight.childPrice/10 | fee}} تومان
نرخ نوزاد : {{flight.infantPrice/10 | fee}} تومان

پرواز برگشت

از / به : {{retflight.from}} / {{retflight.to}}
هواپیمایی : {{retflight.airelineNameF}}
شماره پرواز : {{retflight.flightNumber}}
ساعت حرکت : {{retflight.takeoffTime}}
ساعت رسیدن : {{retflight.arriveTime}}
نام پرواز : {{retflight.flightName}}
کلاس پروازی : {{retflight.stops}} {{retflight.cobin}}
نوع بلیط : {{retflight.noeF}}
نرخ بزرگسال : {{retflight.adultPrice/10 | fee}} تومان
نرخ کودک : {{retflight.childPrice/10 | fee}} تومان
نرخ نوزاد : {{retflight.infantPrice/10 | fee}} تومان

شرایط استرداد

{{flightRefund(value)}}
{{key}}
شرایط استرداد مو جود نمی باشد
پرواز چارتر می باشد .

اطلاعات مسافران

مسافر بزرگسال ({{passenger.adult}})
مسافر کودک ({{passenger.child}})
مسافر نوزاد ({{passenger.infant}})
مسافر
{{$index+1}}- بزرگسال
{{$index+1}}- کودک
{{$index+1}}- نوزاد
{{p}}

warning لطفا اطلاعات وارد شده را کنترل کرده و پس از اطمینان از درستی آن ها برای پرداخت هزینه اقدام کنید.

warning لطفا توجه داشته باشید: در صورتیکه اطلاعات زیر را اشتباه وارد نموده اید و یا نیاز به تغییر آن دارید میتوانیداز دکمه ویرایش اطلاعات استفاده کنید.

توجه ! تغییر نرخ کلاس پروازی به کلاس {{confirm.params.class}} به مبلغ {{(confirm.params.fprice)/10 | fee }} تومان
توجه ! این پرواز دارای توقف می باشد در یکی از فرودگاه های بین راه فرود می آید و به مقصد پرواز می کند .
قبل از زدن دکمه ثبت و ادامه قوانین رزرو اینترنتی را مطالعه نمودم و آن را قبول دارم.
اطلاعات مسافران
رده سنی :
بزرگسال
کودک
خردسال
نام و نام خانوادگی :
{{confirm.params.name[n]}} {{confirm.params.family[n]}}
کد ملی :
{{confirm.params.melicode[n]}}
شماره پاسپورت :
{{confirm.params.passport_number[n]}}
نرخ :
{{(confirm.params.finalprice[n])/10 | fee}} تومان
اطلاعات تماس
تلفن همراه :
0{{confirm.params.cellphone}}
آدرس ایمیل :
{{confirm.params.email}}
جمع کل : {{(confirm.price)/10 | fee }} تومان
تخفیف : {{parseInt(confirm.price-confirm.fprice)/10 | fee }} تومان
قابل پرداخت : {{(confirm.fprice)/10 | fee }} تومان
پرداخت اعتباری
موجودی
{{(confirm.etebar)/10 | fee}} تومان
اعتبار
{{(confirm.wallet)/10 | fee}} تومان
کسر از کیف پول
پرداخت آنلاین
جهت پرداخت آنلاین بانک مورد نظر را انتخاب نمایید .

توجه: مبلغ بلیط به میزان {{(confirm.params.finalprice[0] - flight.adultPrice )/10 | fee}} {{(flight.adultPrice - confirm.params.finalprice[0])/10 | fee}} تومان افزایش کاهش پیدا کرده است . آیا ادامه می دهید ؟

تایید انصراف
{{ctrl.notification}}
location_on {{searchFlight.fromCity}}
location_on {{searchFlight.toCity}}
لطفا منتظر بمانید ...